Indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców i dziecka
img21

Forma wsparcia kierowana do rodziców, której celem jest pomoc w poszukiwaniu rozwiązania i rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych, edukacyjnych, emocjonalnych, rodzinnych oraz trudności w relacjach z rówieśnikami. W czasie spotkania rodzic omawia swoje trudności z psychologiem, a dziecko rozmawia w pokoju obok z drugim psychologiem dziecięcym. Spotkanie kończy podsumowanie wniosków i obserwacji z rozmów oraz udzieleniem wskazówek i propozycji rozwiązań zgłaszanych trudności. Konsultacja nie kończy się wystawieniem pisemnej opinii.

Czas trwania:
75 minut

Cena:
400 zł

Diagnoza psychologiczna
img21

Zajmujemy się diagnozowaniem dzieci w kierunku:

  • Autyzmu
  • Zespołu Aspergera
  • Depresji
  • ADHD
  • Oceny zdolności intelektualnych
  • Oceny dojrzałości społeczno – emocjonalnej dzieci
  • Diagnozy w kierunku ryzyka dysleksji, dysleksji, dysgrafii, dysortografii
  • Oceny dojrzałości szkolnej

Do badań wykorzystujemy wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne z aktualnymi normami. We współpracy z Pracownią Testów Psychologicznych PTP w Warszawie na bierząco wykorzystujemy do diagnozowania nowo pojawiające się na rynku testy psychologiczne. Badanie kończy się wydaniem opinii z zaleceniami dla rodziców i nauczycieli.

Czas trwania:
2-4 godziny, w zależności od rodzaju badania 1 -2 spotkania.

Cena:
600 -1000 zł

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży
img21

Terapia skierowana jest do dzieci i młodzieży doświadczających trudności emocjonalnych i społecznych oraz pozostających w różnego rodzaju kryzysach. Zapraszamy również osoby pragnące lepiej poznawać siebie i rozwijać swoje kompetencje społeczno – emocjonalne. Nasza praca prowadzona jest w nurcie poznawczo – behawioralnym i paradygmacie przywiązania teorii J. Bowlby'ego.

Czas trwania:
50 minut

Cena:
170 zł

Trening umiejętności społecznych TUS
img21

Zajęcia ogólnorozwojowe skierowane są do wszystkich uczniów szkół podstawowych. Mają one na celu zapoznawanie dzieci z regułami życia społecznego i dają możliwość ćwiczenia nabywanych umiejętności w przyjaznej atmosferze. Istotą zajęć jest kształtowanie rozwoju społecznego przez rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu, zaufania i współpracy w grupie. Rozwijamy u dzieci kreatywność, odwagę w działaniu i pewność siebie. Pomagamy przechodzić przez kryzysowe sytuacje szkolne (zmiany szkoły, odrzucenie przez rówieśników) i rodzinne (rozwody). Program skierowany jest do uczniów nieśmiałych, wycofanych, nadpobudliwych (ADHD),z Autyzmem, z Zespołem Aspergera oraz wszystkich, którzy chcą się rozwijać, zrozumieć siebie i konstruktywnie spędzać czas w towarzystwie rówieśników.
Nasze treningi prowadzone są zawsze przez dwóch psychologów dziecięcych. Bieżące trudności i postępy dziecka omawiane są na indywidualnych konsultacjach z rodzicami.

Czas trwania:
1,5 godziny raz w tygodniu

Cena:
600 zł /miesiąc